جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
گروه فناوری اطلاعات

در دنیای کنونی نقش و جایگاه فناوری اطلاعات به عنوان محور اصلی توسعه، انکار ناپذیر است. این فناوری انواع متنوعی از خدمات و محصولات را ارائه می کند که به عنوان ابزارهایی برای افزایش بهره وری و در نتیجه بهبود شاخص های توسعه به کار می روند

 خدمات قابل ارائه در واحد بازاریابی و ارتباطات فناوری

  • ایجاد ارتباط مرکز رشد با سایر مراکز فنی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات (داخل و خارج) به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات و پیشرفت‌های علمی و فنی در زمینه‌های مختلف علوم رایانه و بکارگیری آنها در صورت لزوم
  • مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفتهای علمی و فنی درخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرابری داده‌ها
  •  توسعه حوزه های بیوانفورماتیک، ایمونوانفورماتیک و مدیکال انفورماتیک
  •  مشاوره وآموزش به شرکتهای دانش بنیان درحوزه های مختلف IT
  • حمايت از توسعه شرکت های دانش بنيان در حوزه فناوری اطلاعات