جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
مدیریت پشتیبانی و مالی

برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیت‌های مالی و پشتیبانی شامل : عملیات مالی جاری و عمرانی ،تهیه و تنظیم گزارشات مالی ، وصول در آمدها 

اهداف

  • تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پياده سازی ايده های فناورانه
  • ايجاد امکان استفاده از تسهیلات مالی برای واحدهای فناور
  • ايجاد بسترهای مورد نیاز برای استقرار و فعاليت واحدهای فناور