جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
مدیریت آموزش و مشاوره

موسسات نوپا وشركت هاى كوچك و متوسط در رونق اقتصادى و به تبع آن كار آفرينى نقش بسيار مؤثرى دارند. توسعه اين موسسات در گرو ايجاد زير ساخت‌هاى لازم براى كاهش خطر پذيرى آنان در  دوران شروع فعاليت خود مى‌باشد، آموزش باعث  بينش و بصيرت عميق‌تر کار آفرینان و همچنین  افزایش توانايى و مهارت آنها براى اجراى وظايف محوله می گردد.این امر در نهایت منجر به تحقق اهداف سازمانى با كارايى و ثمربخشى بهتر و بيشترمی شود. 

اهداف 

  • افزایش دانش در حوزه‌ى كسب و كار و كارآفرينى 
  • شناسايى و تحريك استعدادها و مهارت‌هاى كارآفرينانه 
  • توسعه‌ى خلاقيت‌هاى فردى و گروهى 
  • القاى مخاطره‌پذيرى  با استفاده از فنون تحليلى و تأمين منابع 
  • ايجاد همدلى و حمايت براى جنبه‌هاى منحصر به فرد كارآفرينى 
  • تجديد نگرش‌ها در جهت پذيرش تغيير