جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
مدیریت پذیرش، ارزیابی و نظارت

ارزیابی  واحدها و شرکت های مستقر در مرکز  تنها براساس خروجی ها و دستاوردهایشان صورت نمی پذيرد، بلکه ورودی ها، منابع و فرآیندهای توانمندساز آنها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین ترتیب شرکت ها می توانند با آگاهی بیشتری به شناخت زمینه های بهبود خود بپردازند و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر و توسعه فعالیت بیشتری داشته باشند. از طرف دیگر مرکز  رشد نیز مبتنی بر رسالت اصلی خود می تواند به ارائه خدمات عمومی- تخصصی بهتر و متناسب با نیازمندی شرکت ها در مراحل مختلف بلوغ آنها اقدام نماید.

اهداف 

  • ارائه راهكار مناسب جهت بهره برداري از طرحهاي ارائه شده
  • تهيه طرح تجاري (BP) براي طرح هاي منتخب
  • تهيه طرح توجيه فني و اقتصادي براي طرح هاي منتخب