جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
نحوه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان

شركت دانش‌بنيان
تعریف:
شركت يا مؤسسه ای ( كه بصورت خصوصي يا تعاوني تمامي مراحل قانوني ثبت شركت‌ها را در داخل كشور به اتمام رسانده باشد است) كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه(شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود. 

شاخص‌هاي تشخيص شركت‌هاي دانش‌بنيان
شاخص‌هاي تشخيص شركتهاي دانش‌بنيان، به دو دسته شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي تقسيم مي‌شوند. شركت‌هاي متقاضي بايد علاوه بر شاخص‌هاي عمومي، شرايط مشخص‌ شده در يكي از سه دسته شاخص‌هاي اختصاصي را نيز احراز نمايند. 

شاخص‌هاي عمومي
1-1حداقل دو سوم از اعضاي هيأت مديره شركت، حداقل دو مورد از شرايط ذيل را احراز كنند: 

1-1-1  حداقل داراي مدرك كارشناسي باشند.
1-1-2 حداقل 3 سال سابقه فعاليت كاري يا علمي در حوزه فعاليت شركت و يا سابقه مديريتي داشته باشند.
1-1-3 داراي حداقل يك اختراع ثبت‌شده ارزيابي شده داخلي يا يك اختراع بين‌المللي مرتبط با حوزه كاري شركت باشند

1-2حداقل نيمي از درآمد شركت در يك سال مالي گذشته شركت، ناشي از فروش فناوري، كالا و يا خدمات دانش‌بنيان (شامل خدمات تحقيق و توسعه و طراحي مهندسي مرتبط با فهرست كالاهاي دانش‌بنيان و خدمات تخصصي دانش‌بنيان) آن شركت از طريق قرارداد باشد. 
تبصره: شركت‌هايي كه در مرحله تجاري‌سازي اولين كالاي دانش‌بنيان خود هستند، در صورتي كه داراي توليد پايلوت موفق باشند، و استانداردهاي لازم را از مراجع ذي‌صلاح داخلي يا بين‌المللي كسب كرده باشند، و داراي بازار مطمئن و يا اعلام نياز معتبر همراه با قرارداد توليد كالا باشند، از رعايت بند 1-2 مستثني هستند. 

1-3سابقه بيمه پرداختي براي حداقل 3 نفر از كاركنان تمام‌وقت شركت، حداقل 6 ماه باشد.
تبصره: پروندة شركت‌هايي كه در عمل به تعهدات خود داراي سابقه سوء هستند)تسهيلات، حمايت‌ها، ماليات، بيمه و...)، طبق دستورالعمل پيوست بررسي خواهد شد.

شاخص‌هاي اختصاصي
شركت متقاضي بايد علاوه‌ بر دارا بودن شاخص‌هاي عمومي، واجد كليه شرايط اختصاصي در يكي از دسته‌بندي‌هاي زير نيز باشد:

2-1 شركت‌هاي توليدكننده كالاهاي دانش‌بنيان

2-1-1 شركت‌ بايد توليدكننده كالا يا كالاهاي دانش بنيان مطابق «فهرست كالاهاي دانش‌بنيان» مصوب كارگروه باشد كه در (2) سال گذشته آنها را در قالب كالاهاي جديد يا ارتقاء يافته عرضه كرده و دانش فني آن را بواسطه انتقال يا ايجاد دانش فني، از طريق فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، نهادينه و بومي‌سازي كرده باشد.
تبصره: كالاهاي جديد يا ارتقاء يافته شركت، داراي تأييديه‌ها و استانداردهاي داخلي (در صورت وجود) يا جهاني بوده و در صورت موجود نبودن استاندارد، تأييد بهره‌بردار ذي‌صلاح را كسب كرده باشد.
2-1-2 نسبت نيروي انساني تمام‌وقت در بخش‌هاي غيرپشتيباني شركت با درجه كارشناسي و بالاترِ فعال در بخش‌هاي مرتبط با توليد كالاهاي دانش‌بنيان شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل (30) درصد باشد.
2-1-3 شركت داراي عملكرد تحقيق و توسعه فعال، با هزينه‌كرد تحقيق و توسعه حداقل معادل7درصد فروش ساليانه شركت باشد.

2-2 شركت‌هاي تحقيق و توسعه و خدمات طراحي مهندسي 

2-2-1 فعاليت تحقيق و توسعه و يا خدمات طراحي مهندسي شركت، مرتبط با «فهرست كالاهاي دانش‌بنيان» مصوب كارگروه باشد و خروجي تحقيق و توسعه و يا خدمات طراحي مهندسي شركت، در دو سال گذشته حداقل دو مورد، يا در يك سال گذشته حداقل يك مورد «بهبود فرآيند»، يا «توليد و عرضه كالا و خدمت ارتقاء يافته يا جديد» (در قالب قرارداد) باشد.
2-2-2 نسبت نيروي انساني تمام‌وقت در بخش‌هاي غير پشتيباني شركت با درجه كارشناسي و بالاترِ فعال در بخش‌هاي مرتبط با خدمات تحقيق و توسعه و خدمات طراحي مهندسي شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل (50) درصد باشد. 
2-2-3 توليد شركت حداكثر در حد توليد نمونه آزمايشي يا پايلوت باشد. 
تبصره: واحد تحقيق و توسعه يا طراحي مهندسي منشعب از يك شركت صنعتي، چنانچه به صورت يك شركت مستقل حقوقي ثبت شود، مي‌تواند مشمول بخش 2-2 شود.

2-3  شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات تخصصي دانش‌بنيان

2-3-1 خدمات آنها مطابق «فهرست خدمات دانش‌بنيان» مصوب كارگروه باشد.
2-3-2 نسبت نيروي انساني تمام‌وقت در بخش‌هاي غير پشتيباني شركت با درجه كارشناسي و بالاتر فعال در بخش‌هاي مرتبط با ارائه خدمات تخصصي دانش‌بنيانِ شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل (50) درصد باشد. 
2-3-3 مجموع هزينه‌هاي تحقيق و توسعه مرتبط با خدمات تخصصي دانش‌بنيان ارائه شده توسط شركت، حداقل معادل (7) درصد درآمد ساليانه شركت باشد. 
2-3-4 حداقل درآمد ساليانه شركت از خدمات تخصصي دانش‌بنيان برابر يك ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1391) باشد. 
2-3-5 در يك سال گذشته حداقل يك قرارداد ارائه خدمات تخصصي دانش‌بنيان داشته باشد.