جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
راهنمای ایجاد شرکت ها و موسسات دانش بنیان

اين شركت ها و موسسات به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري ) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) با ارزش افزوده فراوان ايجاد م يشوند.از نگاهي ديگر شركت يا موسسه دانش بنيان شركت يا موسسه اي كارآفرين (مخاطره پذير ) است كه دانش را در ابزار، كالاها، فرآيندها و طراحي هاي مرتبط با فناوري مربوطه به كار گرفته و با قبولمخاطرات كار و البته تحت حما يت مراكز رشد تخصصي ، در مرحله رشد نسبت به توليد محصول درمقياس كم و در مرحله بلوغ در مقياس وسيع تر اقدام مي نمايد. اين شركت ها و موسسات تابع قانونتجارت هستند و بايد در اداره ثبت شركت ها ثبت شو ند. قانون حمايت از اين شركت ه ا و موسساتپس از تصوي ب در مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته براي اجرا به دستگا ه ه اي اجرايي كشورابلاغ گرديده است.

اهداف:

 • هم افزايي علم و ثروت
 • توسعه اقتصاد دانش محور
 • تحقق اهداف علمي – اقتصادي كشور
 • تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه محصولات دانش بنيان داراي ارزش اقتصادي

مراحل ايجاد شركت هاي دانش بنيان:

 1. داشتن ايده محوري يا همان فناوري مورد نظر كه ترجيحاً در اداره كل مالكيت صنعتي
 2. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت رسيده و گواهي ثبت براي آن صادر شده باشد
 3. مراجعه به پارك يا مركز رشد و انجام هماهنگي هاي لازم
 4. تكميل كاربر گهاي ارايه شده از سوي پارك يا مركز رشد
 5. ارائه كاربرگ هاي تكميل شده و مدارك لازم به پارك يا مركز رشد
 6. پيگيري اخذ نتيجه بررسي هاي اوليه
 7. شركت در جلسه شوراي پژوهشي پارك يا مركز رشد ، بنا به دعوت بعمل آمده و دفاع از ايده ارائه شده
 8. پيگيري اخذ نتيجه داوري نهايي
 9. استقرار در پارك يا مركز رشد و شروع كار