جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
لیست واحدهای خارج شده موفق
نام واحد فناور مدیرعامل ایده محوری شماره تماس
detail مهرنام زیست فناور رازی آرمان سعادتی تولید كيت های الايزاي تشخیصی 09120258192