جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
آیین نامه اجرایی مرکز رشد

بسمه تعالی

ماده 1- تعاریف

-1-1 «مرکز رشد فناوری رازی»: از اين پس به اختصار « مرکز » ناميده میشود و مطابق اساسنامۀ مرکز، با ارايۀ خدمات حمايتی از ايجاد و توسعۀ حرفه‌های جديد توسط کارآفرينان در قالب واحدهای نوپای دارای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتيبانی میکند.

- 1-2 «شورای مرکز رشد»: از اين پس به اختصار » شورا» ناميده میشود و بر اساس مواد  10 و 11  اساسنامه مرکز تشکيل می شود.

-1-3 «واحد فناور»: نامی است برای تمام واحدهای تحت پوشش مرکز، اعم از واحدهای دورۀ رشد مقدماتی، رشد، تيمهای فناور دانشگاهی و واحدهای تحقيق و توسعه وابسته به صنعت واحد فناوردر راستای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری فعاليت میکند.

 1-4- رشد مقدماتی: در اين دوره با حمايت مرکز طرح کاری و برنامۀ واحد فناور تثبيت و تکميل شده و واحد فناور به صورت يک شرکت يا مؤسسۀ دارای شخصيت حقوقی مستقل به ثبت میرسد.

-1-5«دورۀ رشد»: در اين دوره با حمايت مرکز واحد فناور توانمندی کامل را برای ورود به بازار رقابتی وادامۀ حيات مستقل به عنوان يک بنگاه اقتصادی دانش محور به دست میآورد.

 

فصل یک . پذیرش و استقرار واحدهای فناور

ماده 2- شرایط عمومی پذیرش و استقرار واحدهای فناور

1-2- پذيرش تمامی واحدهای فناور منوط به احراز شرايط زير است:

2-1-1 وجود طرح کاری مبتنی بر دانش و فناوری و دارای توجيه اقتصادی

 2-1-2 معرفی همکاران کاری متناسب با طرح

2-1-3 ارايۀ برنامه کاری با زمان‌بندی مشخص کاری

تبصره: با احراز شرايط بند 1-2، تقاضای استقرار در مرکز قابل طرح است.

 

2-2- پذیرش طرح‌ها بر اساس نیاز کشور و موسسه رازی بوده و اولویت پذیرش و استقرار واحدهای فناور در مرکز به شرح زیر است:

1-2-2 طرح‌های کاری مبتنی بر دانش و فناوری که تنها جنبه تجاری یا آموزشی ندارند.

2-2-2 طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی قوی و بازار مناسب باشند.

3-2-2 طرح‌هایی که در قلمرو فناوری‌های نوین و پیشرفته یا چارچوب میان رشته ای قرار گیرند.

 

3-2- رسيدگی به درخواست پذيرش و استقرار در مرکز منوط به ارايۀ کامل مدارک زير است:

1-3-2- کاربرگ تکميل شدۀ  پذيرش و استقرار

2-3-2- طرح توجيهی شامل سابقۀ پژوهشی ايدۀ فناورانه، توجيه اقتصادی طرح، تشريح برنامۀ کاری و معرفی گروه همکاران

3-3-2- مدارک مربوط به گروه همکاران  )اعم از مؤسسان، همکاران و مشاوران(  شامل رزومه،  مدارک تحصيلی و شغلی، تصوير شناسنامه و کارت ملی

4-3-2- حسب مورد، مدارک ثبت شرکت، صورتجلسه تأسيس، گواهی اختراع، تأييديهها يا مجوزهای مرتبط با موضوع طرح

 

4-2- اولویت پذيرش با واحدهای فناوری است که:

الف) حداقل يکی از سمتهای مديرعامل، رئيس هيأت مديره يا سهامدار مؤسس در اختیار عضو يا اعضای هيأت علمی  موسسه رازی باشد.

ب) اعضاء هيئت علمی موسسه جزء سهامداران باشند.

 

5-2- پس از تکميل پرونده در بخش پذيرش مرکز، درخواست استقرار در مرکز، درخواست تمديد مدت استقرار و هرگونه تغيير يا ارتقای نوع واحد فناور پس از تأييد مدير مرکز، برای تصويب نهايی به شورای مرکز ارسال می شود. جلسات عادی شورا هر ماه يک بار تشکيل می شود و جلسات فوقالعاده با درخواست هر يک از اعضا و تأييد رئيس شورا تشکيل خواهد شد. جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسميت می يابد و تصميمات شورا با موافقت نصف به علاوه يک نفر از اعضای حاضر نافذ خواهد بود.

 

ماده 3-  شرایط اختصاصی پذیرش و استقرار واحدهای فناور

-3-1 شرایط اختصاصی دوره رشد مقدماتی: علاوه بر احراز شرايط عمومی مذکور در مادۀ2، رعايت شرايط زير برای پذيرش و استقرار واحدهای فناور در دورۀ رشد مقدماتی ضروری است:

-3-1-1گروه همکاری متشکل از حداقل دو عضو دارای تخصص کافی در زمينۀ کاری باشد.

-3-1-2توسعه و اجرای طرح کاری پيشنهاد شده نيازمند پذيرش و استقرار در مرکز بوده و به حدی از رشد نرسيده باشد که بینياز از حمايت مرکز باشد، مگر در صورتی که شورای مرکز با توجه به نيازهای مرکز و واحدهای فناور تصميم ديگری اتخاذ کند.

-3-1-3 طول دورۀ  رشد مقدماتی  شش ماه است که در صورت موافقت رئیس مرکز و تصويب شورا ،حداکثر سه ماه ديگر تمديد می شود.

 

3-2- شرایط اختصاصی دورۀ رشد: علاوه بر احراز شرايط عمومی مذکور در مادۀ2، رعايت شرايط ذيل برای پذيرش و استقرار واحدهای فناور در دورۀ رشد ضروری است:

1-2-3- واحد فناور دورۀ رشد مقدماتی را گذرانده باشد (جز در مواردی که متقاضی به تشخيص مرکز، تمامی شرايط عمومی و اختصاصی پذيرش و استقرار در دورۀ رشد را دارا باشد(.

2-2-3- واحد فناور دارای شخصيت حقوقی مستقل شود.

3-2-3- وجود دستاوردهای محسوس در توسعۀ طرح کاری، گروه همکاران و برنامۀ اجرايی تأييد شود.

4-2-3- توانايی بالقوۀ واحد فناور در يافتن بازار کار متناسب با طرح کاری به نحو مستند توجيه شود.

5-2-3- طول دورۀ رشد سه سال است که در صورت پیشنهاد رئیس مرکز و تصويب شورا، حداکثر دو سال ديگر تمديد

میشود.

تبصره1: دستورالعمل پذیرش و استقرار در مرکز توسط رئیس مرکز تدوین و جهت تصویب نهایی به شورا ارائه می گردد.

تبصره2: واحدهای فناور موقتی که زودتر از موعد از مرکز فارغ التحصيل می گردند شامل بسته تشویقی مرکز خواهند شد که به پیشنهاد مدیر مرکز و تصویب نهائی شورا به آنها اعطا می‌گردد.

 

فصل دوم. الزامات استقرار واحدهای فناور

ماده 4- تعهدات  واحدهای  فناور

1-4- واحد های فناور موظفند:

1-1-4- در تمام فعاليتها، قوانين جاری کشور، اساسنامه، آيين نامه و سایر مقررات و ضوابط مرکز، استانداردها، مقررات فنی و ضوابط ايمنی را رعايت کرده و به تعهدات قراردادی خود در قبال مرکز، اشخاص ثالث و ساير واحدهای فناورعمل نمايند.

2-1-4- مبالغ قراردادها و سایر هزينههای  مربوطه را به موقع پرداخت نمايند.

3-1-4- حقوق مادی و معنوی مرکز، اشخاص ثالث و ساير واحدهای فناور را رعايت کنند.

4-1-4- همکاری مداوم و همهجانبه برای اجرای سياست ها و تصميمهای مرکز راجع به نظارت، ارزشيابی و حفاظت از واحدها به عمل آورده و گزارش ها و مدارک درخواستی مرکز را در موعد مقرر تحويل دهند.

5-1-4- در کليۀ دورههای آموزشی و جلسات الزامی مرکز حضور يابند.

2-4- واحدهای فناور نمی توانند بدون مجوز قبلی مرکز:

1-2-4- واحد خود يا امکانات و توابع آن را به غير منتقل کرده يا در اختيار ديگران قرار دهند.

2-2-4- در فضاهای عمومی و بنای محل استقرار تغييری ايجاد کنند.

3-2-4- خارج از چارچوب طرح مصوب خود و قراردادهای مربوطه عمل نماید.

 

3-4- به منظور حمايت معنوی از واحدهای فناور،  مرکز مجوز استفاده از اعتبار نام مرکز را به واحدهای مستقر با شرايط ذيل اعطا می نمايد:

1-3-4- مکاتبات، ارتباطات و معاملات واحدهای فناور بايد ضمن تصريح به استقرار واحد در مرکز، به گونهای شفاف استقلال واحد را از مرکز نشان دهد تا اشخاص ثالث تصور نکنند که به طور مستقيم طرف قرارداد با مرکز هستند.

2-3-4- با رعايت بند 1-3-4، واحدهای فناور میتوانند عبارت « واحدهای فناوری مرکز رشد فناوری رازی «و آرم مرکز را در سربرگها و اسناد خود مورد استفاده قرار دهند. مدير مرکز پس از تأييد شورا میتواند با توجه به نوع فعاليت واحدها، استفاده از نام و آرم مرکز را برای تمام يا برخی از واحدهای فناور محدود يا ممنوع کند.

3-3-4- درج نام و آرم مرکز بر روی فرآوردههای توليدی واحدهای فناور، همچنين معرفی خدمات و فرايندهای ارايه شده توسط واحدها همراه با نام و آرم مرکز، در صورتی مجاز است که کيفيت و استانداردهای فرآورده يا خدمات و فرايندهای مزبور مورد تأييد مرکز قرار گرفته باشد.

 

4-4- واحدهای فناور بعد از فارغ التحصیلی در صورت هماهنگی و عقد تفاهم‌نامه با مدير مرکز مجاز به استفاده از آرم و نام مرکز می‌باشند.

تبصره : دستور‌العمل نحوه اعمال حقوق و مالکیت مادی و معنوی (موسسه و مرکز) توسط رئیس مرکز تدوین و جهت تصویب نهایی به شورا ارائه می‌گردد.

 

5-4- واحدهای فناور بايد بر اساس طرح کاری و برنامۀ پيشنهادی عمل کنند .هرگونه تغيير ضروری در طرح کاری، برنامۀ پيشنهادی يا گروه همکاران بايد با مجوز قبلی مرکز صورت پذيرد.

6-4- مرکز در حد امکانات موجود اقدامات ضروری را برای حفاظت فيزيکی و امنيت و آرامش واحدها به عمل میآورد، ولی در هر صورت، مسؤوليت حفاظت از اموال، اسناد و اطلاعات واحدهای فناور بر عهدۀ خود واحدها است که بايد اقدامات پيشگيرانه لازم را به عمل آورده و در صورت ضرورت به تشخيص ومسؤوليت خود، محل استقرار، امکانات، اطلاعات و فعاليتهای خود را بيمه کنند.

تبصره: در صورت ضرورت حضور و فعالیت‌های واحدهای فناور درموسسه در خارج از ساعات اداری، هماهنگی لازم صورت پذيرد.

7-4- کليۀ شروط و مندرجات قراردادهای پذيرش و استقرار و قراردادهای ارايه خدمات برای طرفين الزام آور بوده و معيار اصلی نحوۀ تعامل و تعيين حدود اختيارات و تعهدات مرکز و واحدهای فناور قلمداد میشوند.

 

ماده 5- نظارت و ارزیابی واحدهای فناور

1-5- برای نيل به اهداف ذيل، مرکز اقدام به نظارت و ارزيابی واحدهای فناور می نمايد:

1-1-5- اطمينان از روند رو به رشد تحقق طرح کاری واحدهای فناور

2-1-5-تعيين سطح رشد و ميزان موفقيت واحدهای فناور در تکميل گروه کاری و پيشبرد برنامۀ کاری

3-1-5- بهبود و توسعۀ سازوکارهای هدايت، مديريت و پشتيبانی از واحدهای فناور

 

2-5- ارزيابی رشد کمّی و کيفی و نظارت بر عملکرد واحدهای فناور با رعايت استقلال و خوداتکايی واحدها  صورت میپذيرد. ارزيابی بايد زمانمند بوده و بر اساس معيارهای عام و يکسان در شرايط مساوی باشد.

 

3-5- ارزيابی واحدهای فناور بر اساس معيارهای مندرج در کاربرگ های مصوب مرکز توسط گروه کارشناسی که به پیشنهاد مدیر مرکز و حکم رئيس موسسه تعیین می گردند صورت می پذیرد.

4-5- نظارت بر واحدهای فناور از جمله شامل موارد ذيل می شود:

1-4-5- نظارت بر اجرای صحيح برنامۀ کاری و سياست های تعيين شده

2-4-5- نظارت بر توان نيروی انسانی و کيفيت فرآوردهها، فرايندها و خدمات

3-4-5- بررسی گزارشهای ادواری واحد فناور

5-4-5- نظارت مستمر جهت خروج موفق واحد فناور

 

5-5-نتايج نظارت و ارزيابی واحدهای فناور مبنای اصلی تعيين نوع و سطح خدمات در دورههای بعدی بوده و تصميمگيری نسبت به ادامۀ استقرار، استقرار مشروط يا خروج از مرکز و محاسبۀ ميزان بازپرداخت حمايتهای مالی و هر نوع تعامل ديگر بين مرکز و واحد فناور بر اساس اين نتايج صورت خواهد پذيرفت.

تبصره: واحد فناور موظف به همکاری با مراجع نظارتی بالادستی (وزارتخانه یا معاون علمی فناوری ریاست جمهوری) می باشد.

 

فصل سوم. حمایت از واحدهای  فناور

ماده 6- تسهیلات غیرمالی

1-6- مرکز بر اساس مقررات و در حد امکانات و اعتبارات مصوب، به واحدهای فناور خدمات حمايتی لازم را ارايه می کند. از جمله اين خدمات عبارتند از:

1-1-6- ارايه محل استقرار همراه با تجهيزات ضروری، اتاق سمينار و جلسات

2-1-6- تسهيل در آموزش و مشاورههای تخصصی

3-1-6- تسهيل ارتباط واحدهای فناور با متخصصان داخل موسسه و سایر مراکز و دستگاه‌های خارج از موسسه

4-1-6- تسهيل امکان استفاده از امکانات تحقيقاتی، آزمايشگاهی، کارگاهی و خدمات رفاهی موجود در موسسه

5-1-6- تسهيل دسترسی به نيروی کار متخصص در داخل موسسه

6-1-6- ارايه خدمات اطلاعرسانی، تبليغاتی و نمايشگاهی

7-1-6- حفظ امنيت کلی و آرامش واحدها و فضاهای عمومی مرکز

8-1-6- ارائه مشاوره در زمينه مسائل مربوط به حقوق مالکيت فکری به واحدهای مستقر

تبصره: کلیه حمایت‌های مندرج در آئين‌نامه بر اساس اعلام نياز واحد و پس از عقد قرارداد با مدير مرکز صورت می پذيرد.

 

ماده 7- اعتبارات  مالی

1-7- سقف اعتبار مالی در دوره رشد مقدماتی و رشد به صورت ساليانه و پس از تصويب در شورای مرکز، تعيين و ابلاغ می‌گردد.

2-7- تخصيص و تعيين ميزان اعتبار مالی برای هر واحد با رعايت بند 7-1 به تشخيص شورای مرکز با انعقاد قرارداد اعطای اعتبار مالی با واحد فناور صورت میپذيرد.

3-7- برای دريافت اعتبار مالی در دوره های رشد مقدماتی و رشد، واحد فناور بايد سفته معادل ميزان اعتبار تخصيص داده شده ارايه نمايد.

4-7- بازپرداخت اعتبارات مالی به طور يک جا و در پايان هر دوره صورت می پذيرد، به نحوی که در پايان هر دوره، کليۀ اعتبارات دريافتی هر واحد فناور بازپرداخت کامل و تسويه شود. در صورت تمديد دوره، اعتبار اضافی به واحد فناور تعلق نمیگيرد، ولی تاريخ بازپرداخت اعتبارات به همان ميزان تمديد خواهد شد.

5-7- واحدهای فناور با امضای قرارداد اعتبار مالی، به مرکز نمايندگی تام الاختيار بلاعزل میدهند تا در صورت عدم بازپرداخت به موقع مبلغ اعتبار، مرکز حق به اجرا گذاشتن تضمينهای دريافتی را بدون هيچگونه تشريفاتی داشته باشد.

تبصره: دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات و خدمات اعتباری توسط رئیس مرکز تدوین و جهت تصویب نهایی به شورا ارائه می‌گردد.

 

فصل چهارم. خروج و تسویۀ واحدهای فناور

ماده 8- خروج از مرکز

1-8- استقرار واحدهای فناور به يکی از روشهای زير خاتمه میيابد:

1-1-8- هنگامی که زمان اقامت تعيين شده بر اساس نوع دوره به اتمام می رسد.

2-1- -8در فرضی که واحد فناور تمايلی به ادامۀ استقرار در مرکز ندارد و مدير مرکز خروج پيش از موعد را تأييد میکند.

3-1- -8در صورتی که واحد فناور به معيارهای رشديافتگی دست يافته و نيازی به استقرار در مرکز برای ادامۀ حيات اقتصادی خود نداشته باشد.

4-1- -8در صورت عدم رعايت مقررات اساسنامه و آييننامه مرکز و ساير وظايف قانونی و تعهدات قراردادی واحد فناور، مرکز بدون هيچ تشريفاتی با ابلاغ کتبی فسخ يک طرفۀ قرارداد استقرار را اعلام مینمايد.

5-1--8 در صورت عدم رعايت اخلاق حرفه ای توسط واحد فناور يا عدم توجه يا عدم هماهنگی با سياست ها يا تصميمات مرکز يا موسسه، مرکز بدون هيچ تشريفاتی با ابلاغ کتبی، فسخ يک طرفۀ قرارداد استقرار را اعلام می کند.

6-1--8 در صورتی که بر اساس نتايج نظارت و ارزيابی، خروج پيش از موعد واحد فناور توجيه شود، مرکز بدون هيچ تشريفاتی با ابلاغ کتبی، فسخ يک طرفۀ قرارداد استقرار را اعلام می کند.

2-8- عملکرد مؤسسان، اعضا، همکاران، نمايندگان و مشاوران واحدهای فناور در حکم عملکرد واحد فناور است.

 

ماده 9- تسویه حساب

1-9- با اعلام پايان دورۀ استقرار به هر يک از روشهای مندرج در مادۀ8، واحد فناور موظف به تحويل فوری و بدون عيب و نقص محل استقرار و تمامی امکانات و تجهيزات بوده و بايد کليۀ خسارتهای وارده را به قيمت روز و بر اساس تشخيص مرکز جبران کند.

2-9- واحد فناور با امضای قرارداد استقرار، به مرکز نمايندگی تامالاختيار بلاعزل می دهد تا در صورت عدم رعايت مقررات اين آييننامه توسط واحد فناور، مرکز حق به اجرا گذاشتن تضمينهای دريافتی را بدون هيچ تشريفاتی داشته باشد.

اين آيين نامه در تاريخ 31/6/93 و 3/9/93 در شورا  بررسی و برای اجرای فوری با اتفاق آرا به تصويب رسيد.