جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
معرفی مرکز رشد فناوری رازی

اقدامات اولیه راه اندازی مرکز رشد فناوری رازی از سال 1392 از طرف حوزه اصلاح ساختار و توسعه علمی و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی آغاز و مجوز مربوطه در خرداد ماه 1393 به عنوان یک مرکز رشد وابسته به موسسه رازی صادر شد. سازمان موسس مرکز رشد فناوری رازی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی می باشد.