جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
پیام ریاست مرکز رشد

شعار محوري برنامه های توسعه ای كشور،‌ توسعه مبتني بر دانايي است. توليد دانش مشتري محور و انتقال آن در عرصه فناروي از ضروريات اصلي در اجراي اين برنامه های دانش محور مي‌باشد. بی شک  نيل به اهداف مذکور نياز به يك غيرت و همت ملي داشته و نقش آفرينان عرصه مديريت بايستی زيرساخت‌ها و ابزارهاي مورد نیاز برای آن را فراهم آورند.
مراکز رشد به عنوان يكي از عوامل زيرساختي نقش بسيار مهمي را در این عرصه ايفا می نمایند. حمايت از ايجاد و توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط دانش محور، توسعه فني و تكنيكي، دست‌يابي به بازارهاي هدف، تعاملات سازنده با نقش آفرينان عرصه توليد ، اشتغال و كارآفريني در شبكه‌هاي محلي و منطقه‌اي و حتي جهاني از وظايف مهم مراکز رشد می باشد.
مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي با قريب به ۹۰ سال سابقه در تحقيق و توليد انواع واكسن ها و فرآورده هاي بيولوژيک، يكي از مؤسسات تحقيقاتي و توليدي شناخته شده و معتبر ملي، منطقه اي و بين المللي مي باشد. صنعت واكسن سازي در سطح دنيا به عنوان يكي از راهبردي ترين صنايع در امنيت بهداشتي ، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است و خوشبختانه ميهن عزيز اسلامي، امروزه ميراث دار مؤسسه اي بزرگ و استراتژيك مي باشد كه در تأمين نيازهاي داخلي، قطع وابستگي و صرفه جويي ارزي نقش اساسي دارد. اين موسسه در راستای توسعه فناوری های توليد واکسن و فرآورده های بيولوژيک، اقدام به اخذ مجوز و راه اندازی «مرکز رشد فناوری رازی» را نموده و از شرکت های دانش بنيان فعال در عرصه بيوتکنولوژی، واکسن و فرآورده های بيولوژيک با هماهنگی معاونت محترم علمی و فناوری رياست جمهوری حمايت می نمايد.