جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
منشور اخلاقی

به منظور تحقق اهداف سازماني، خود را به انجام وظايف و رعايت اصول و منشور اخلاقي زير مقيد دانسته و بدان پايبنديم:

  • ارتقا كارآیی و افزایش نفوذ فرآورده های پزشکی و دامپزشکی پیشرفته در نظام اقتصادی جامعه به عنوان «موتور رشد»
  • پیاده سازی نظام آموزشی «پژوهش محور» و مبتنی بر «یادگیری دائمی»
  • «ایجاد زیرساخت‌های پرظرفیت» برای اكتساب و توسعه فناوری‌های پیشرفته و به كارگیری پرشتاب آن‌ها در راستای «فرآورده های بیولوژیک»
  • تبدیل شدن به یک حلقه نیرومند بین دانشگاهها و صنعت و تقویت پژوهش های کاربردی مبتنی بر تقاضای بازار
  • تبدیل شدن به پایگاهی برای تحقیق و توسعه فرآورده های بیولوژیک منطقه
  • دستیابی به جایگاهی مناسب جهت عرضه محصولات و نتایج پژوهش های فناورانه و معرفی این مرکز به عنوان قطب عرضه کننده فرآورده های بیولوژی