آشنایی با مدیران و اعضای مرکز رشد فناوری رازی

شورای مرکز رشد فناوری رازی

 

معاون تحقیق وتولید فرآورده های بیولوژیک موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی

نام : علی
نام خانوادگي : آمقی رودسری
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)  

 

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی

نام : مجتبی 
نام خانوادگي : محرمی
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)  

 

معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی

نام : محمد حسین 
نام خانوادگي :  فلاح
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)  

 

معاون تضمین کیفیت موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی

نام : غلامرضا
نام خانوادگي : حنیفی
تحصيلات : فوق لیسانس

 

مدير کل دفتر توسعه فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

نام : حسین
نام خانوادگي : وطن پور
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)

   

 

مدير کل دفتر دفتر امور فناوری سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي 

نام : مجید
نام خانوادگي : ولدان
تحصيلات : دکترا

 

سرپرست مرکز رشد فناوری رازی

نام : علیرضا
نام خانوادگي : یوسفی
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D) 

 

رئيس گروه توسعه زيرساخت های فناوری دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام : سيد علی
نام خانوادگي : نجومی
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)

 

مدير شعب بانک کشاورزی استان البرز

نام : منوچهر
نام خانوادگي : رافعي دهكردي
تحصيلات : فوق لیسانس

 

مدیرعامل شرکت شناسا

نام : حامد
نام خانوادگي : ساجدی
تحصيلات : دکترا

 

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری جسورانه اُپاتان و بنیانگذار گروه استارتاپهای ایران

نام : ناصر
نام خانوادگي : غانم زاده
تحصيلات : فوق لیسانس

ریاست مرکز رشد

سرپرست مرکز رشد

نام : علیرضا
نام خانوادگي : یوسفی
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)  

 

مسئول پورتال مرکز رشد

نام : سیده معصومه
نام خانوادگي : حسینی
تحصيلات : فوق لیسانس

 

مشاور مالی

نام : قاسم
نام خانوادگي : موذنی
تحصيلات : دکترا

مدیریت پذیرش، ارزیابی و نظارت

نام : محمد کاظم
نام خانوادگي : شاه کرمی
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)  

مدیریت پشتیبانی و مالی

نام : سید شمس الدین
نام خانوادگي : قائم مقامی
تحصيلات : دکترا

مدیریت تجاری سازی و بازاریابی

نام : مجید
نام خانوادگي : بهمن آبادی
تحصيلات : فوق لیسانس

اعضای کارگروه پذيرش، ارزيابی و نظارت مرکز رشد

نام : سید شمس الدین
نام خانوادگي : قائم مقامی
تحصيلات : دکترا 

 

نام : کاظم
نام خانوادگي : شاه کرمی
تحصيلات : دکترای تخصصی (PH.D)  

 

نام : محسن
نام خانوادگي : لطفی
تحصيلات : دکترای تخصصی (PH.D)  

 

نام : مجتبی
نام خانوادگي : نوفلی
تحصيلات : دکترای تخصصی (PH.D)  

 

نام : حسین
نام خانوادگي : راهی
تحصيلات : لیسانس