آشنایی با مدیران و اعضای مرکز رشد فناوری رازی

شورای مرکز رشد فناوری رازی

رئيس موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی

نام : علی
نام خانوادگي : اسحاقی
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)  

 

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی

نام : کیومرث 
نام خانوادگي : سلیمانی بابادی
تحصيلات : دکترا

 

رئيس گروه توسعه زيرساخت های فناوری دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام : سيد علی
نام خانوادگي : نجومی
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)

 

معاون دفتر برنامه ريزی فناوری وزارت علوم، تحقيقات وفناوری

نام : محمد صادق
نام خانوادگي : خياطيان
تحصيلات : دکترا

 

رئيس دانشگاه علوم پزشکی البرز

نام : حميد
نام خانوادگي : درفشی
تحصيلات : دکترا

 

مدير شعب بانک کشاورزی استان البرز

نام : محمدرضا
نام خانوادگي : پویافرد
تحصيلات : فوق لیسانس

 

معاون تحقیق وتولید فرآورده های بیولوژیک موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی

نام : علی
نام خانوادگي : آمقی رودسری
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)  

 

 

معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی

نام : مجتبی 
نام خانوادگي :  محرمی
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)  

 

معاون تضمین کیفیت موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی

نام : غلامرضا
نام خانوادگي : حنیفی
تحصيلات : فوق لیسانس

ریاست مرکز رشد

رئیس مرکز رشد

نام : فاطمه
نام خانوادگي : عابدینی
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)  

 

 

مسئول پورتال مرکز رشد

نام : سیده معصومه
نام خانوادگي : حسینی
تحصيلات : فوق لیسانس

 

مشاور حقوقی

نام : داوود
نام خانوادگي : جورشریفی
تحصيلات : فوق لیسانس

 

مشاور مالی

نام : قاسم
نام خانوادگي : موذنی
تحصيلات : دکترا

 

مدیریت پذیرش، ارزیابی و نظارت

نام : محمد کاظم
نام خانوادگي : شاه کرمی
تحصيلات : دکترای تخصصی (Ph.D)  

مدیریت پشتیبانی و مالی

نام : رضا 
نام خانوادگي : صادقیان
تحصيلات : دکترا

 

امور حقوقی و قراردادها:

‌‌مسئول امور حقوقي و قراردادها

نام : داود
نام خانوادگي : جورشریفی
تحصيلات : فوق لیسانس

مدیریت تجاری سازی و بازاریابی

نام : مجید
نام خانوادگي : بهمن آبادی
تحصيلات : فوق لیسانس

اعضای کارگروه پذيرش، ارزيابی و نظارت مرکز رشد

نام : سید شمس الدین
نام خانوادگي : قائم مقامی
تحصيلات : دکترا 

 

نام : فاطمه
نام خانوادگي : عابدینی
تحصيلات : دکترای تخصصی (PH.D)  

 

نام : کاظم
نام خانوادگي : شاه کرمی
تحصيلات : دکترای تخصصی (PH.D)  

 

نام : محسن
نام خانوادگي : لطفی
تحصيلات : دکترای تخصصی (PH.D)  

 

نام : مجتبی
نام خانوادگي : نوفلی
تحصيلات : دکترای تخصصی (PH.D)  

 

نام : حسین
نام خانوادگي : راهی
تحصيلات : لیسانس

 

نام : محمد
نام خانوادگي : انوری پور
تحصيلات : دکترای تخصصی (PH.D)