دانلود سریع فرم های پذیرش طرح
جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
فرایند پذیرش طرح ها و ایده ها
 1. در گام نخست ایده‏ پرداز به وبگاه مرکز رشد فناوری رازی به آدرس http://rvsri-stp.ir/fa-ir/admissionflow/workflow مراجعه و نسبت به تکمیل کاربرگ درخواست پذیرش ایده (انتخاب کاربرگ بر اساس فرد حقیقی و حقوقی) اقدام می‌‌نماید.
 2.  کاربرگ تکمیل شده به پست الکترونیک دبیرخانه مرکز رشد به آدرس info@rvsri-stp.ir   ارسال می‌شود.
 3. کاربرگ مزبور حداکثر ظرف مدت یک هفته توسط کارشناس مرکز رشد از نظر صحت و کفایت اطلاعات درج شده بررسی می‏‏گردد.
 4. در صورتی که کاربرگ نیازمند اصلاح باشد، مراتب به ایده پرداز عودت می‏گردد تا حداکثر ظرف مدت یک ماه اصلاحات لازم را انجام و کاربرگ اصلاح شده را  به دبیرخانه مرکز رشد ارسال ‏نماید.
 5. در صورت تایید اولیه کاربرگ توسط کارشناس مرکز رشد، مراتب در دستور کار "کارگروه ارزیابی" قرار می‏گیرد تا حداکثر ظرف مدت یک ماه با دعوت از ایده پرداز بررسی لازم صورت پذیرد.
 6. در صورتی که حسب نظر کارگروه ارزیابی، اطلاعات کاربرگ نیازمند تکمیل و اصلاح باشد یا در صورت عدم تایید ایده مراتب به ایده‏ پرداز منعکس می‏شود.
 7. ایده ‏پرداز کاربرگ را ظرف مدت دو هفته تکمیل و اصلاح نموده  و به دبیرخانه مرکز رشد عودت می‏نماید تا مجددا در کارگروه ارزیابی بررسی گردد.
 8. در صورت وجود ابهام در مورد میزان مالکیت مادی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‏سازی رازی از مالکیت فکری ایده موردنظر، مراتب به پیشنهاد کارگروه ارزیابی، جهت تعیین تکلیف به گروه کارشناسان خبره موسسه ارجاع داده می‏شود.
 9. پس از تایید ایده در "کارگروه ارزیابی" و همچنین تعیین مالکیت مادی ایده توسط گروه کارشناسان خبره موسسه در  صورت لزوم، مراتب در دستور کار شورای مرکز رشد قرار می‏گیرد تا حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد بررسی قرار گیرد.
 10. نتیجه بررسی در شورای مرکز رشد (شامل تاییدیا عدم تایید)به ایده‏ پرداز منعکس می‏ گردد.
 11. در صورت تایید ایده،"گواهی پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد" صادر و قرارداد استقرار با ایده پرداز منعقد می‏ گردد.