جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
معیارهای پذیرش طرح

معيارهاي پذيرش واحدها و طرحها در مركز رشد عبارتند از :

  • طرح و يا ايده محوري بايستي نوآور باشد. نوآور بودن به معناي جديد بودن در  سطوح ملی، منطقه ای یا بین المللی است.
  • وجود بازار براي محصول نهايي، (ارائه  مداركي دال بر تمايل خريداران در انتخاب اولویت طرح موثر می باشد).
  • اجراي طرح اقتصادي باشد (طرح در زمان توليد انبوه در سطحِ بازارِ پيش بيني شده، هزينه هاي خود را پوشش داده و سودآور باشد).
  • طرح بالغ باشد. يعني طرح مرحله پژوهشي خود را گذرانده باشد و تنها يك ايده خام نباشد.
  •  متخصصاني كه براي ساخت محصول و يا ارائه خدمت مورد نظر لازم هستند بايستي در تيم كاري صاحب طرح (به عنوان همكار يا مؤسس) حضور داشته باشند.
  • طرح قابليت تحقق فني داشته باشد. به عبارت ديگر از لحاظ دانش فني و امكانات در دسترس، ساخت محصول يا ارائه خدمت مورد نظر ممكن باشد.
  •  افراد صاحب طرح بايستي شركت حقوقي ثبت شده و جديد التاسيس داشته باشند و يا پس از تاييد در شوراي فناوري براي استقرار و تحت حمايت واقع شدن بايد شركت حقوقي تاسيس كرده و به ثبت برسانند. آن دسته از طرحهاي نوآور و فناوري كه داراي شركت حقوقي به ثبت رسيده نيستند ، و يا تيم كاري آنهاتکميل نمي باشند و يا درجه بلوغ طرح پايين باشد مي توانند به شرط داشتن بقيه شرايط در قسمت پيش رشد (به مدت شش تا نه ماه) مستقر شوند و در حين تكميل طرح ، تيم كاري و ثبت شركت از زير ساختها و حمايتهاي مركز رشد نيز برخوردار گردند.